Obecná i konkrétní pravidla práce...

Etický Kodex

Etický Kodex...

ETICKÝ KODEX
Kodex je vyjádřením obchodní filozofie firmy AZ-Reko® a její vnitrofiremní kultury. Dodržování Kodexu je předpokladem řádného plnění pracovních povinností spolupracovníků a prostředkem k dosažení obchodních cílů firmy AZ-Reko®. Kodex obsahuje základní principy. Je vedle pracovního řádu zdrojem základních povinností všech spolupracovníků firmy AZ-Reko®.
Etický Kodex chování spoluracovníků (dále jen „Kodex“) definuje normy chování závazné pro všechny spolupracovníky firmy AZ-Reko®, IČ: 67935621. Spolupracovníkem se pro účely tohoto dokumentu rozumí rovněž osoby, které svou činnost pro firmu AZ-Reko® vykonávají jinak, než na základě pracovní smlouvy, například na základě dohody o provedení práce, smlouvy o dílo apod.
OBCHODNÍ CÍLE
 • Být úspěšným realizátorem stavebních projektů a prodejcem našeho zboží a služeb na trhu.
 • Vytvářet trvalý zisk díky spokojeným klientům a tím zajistit dlouhodobou perspektivu naší firmy.
 • Mít dobře zvolenou nabídku výrobků a služeb a být odborníkem v našem oboru.
 • Klientům vždy nabízet služby a výrobky s nejlepším poměrem cena/výkon.
 • Nabízet vždy kvalitní služby a garance, které zákazníkům poskytnou vyškolení spolupracovníci.
 • Vždy pracovat s přesvědčením, že všechno jde udělat ještě rychle - levně - kvalitně.
OBECNÉ ZÁSADY KODEXU
Dodržování hodnot obsažených v Kodexu je návodem pro správné chování spolupracovníků firmy AZ-Reko®. Nelze však předjímat všechny situace, ve kterých se spolupracovník může ocitnout. Proto se každý spolupracovník vždy musí chovat tak, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno a pověst firmy AZ-Reko® na veřejnosti. Stejně tak vystupuje i ve vztahu k obchodním partnerům a orgánům státní správy a zejména k zákazníkům firmy AZ-Reko®. Své pracovní povinnosti je spolupracovník povinen plnit řádně a svědomitě, ke svěřeným hodnotám přistupovat s péčí řádného hospodáře a vždy mít na paměti nejlepší zájmy firmy AZ-Reko®.
Kodex klade na spolupracovníka vyšší požadavky, než které jsou stanoveny platnou legislativou České republiky, se kterou je v souladu. Spolupracovník je povinen počínat si vždy tak, aby svým jednáním nezaložil trestní odpovědnost firmy AZ-Reko® podle zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Žádné protiprávní jednání spolupracovníka není zdůvodnitelné tím, že bylo konáno v obchodním či jiném zájmu firmy AZ-Reko®, nebo tím, že se jednalo o provedení příkazu nadřízeného nebo jiného spolupracovníka.
Všichni spolupracovníci firmy AZ-Reko® musí být prokazatelně vhodným způsobem seznámeni s obsahem Kodexu, který je pro ně závazný. Porušení zásad Kodexu je chápáno jako porušení pracovních nebo jiných smluvních povinností spolupracovníka a při řešení dané situace se postupuje v souladu s platným zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


OCHRANA DŮVĚRNOSTI A BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Spolupracovník firmy AZ-Reko® zachovává mlčenlivost o důvěrných, nebo neveřejných informacích týkajících se firmy AZ-Reko®, se kterými se seznámil v průběhu své činnosti a dodržuje Dohodu o zachování důvěrnosti informací. Takovými informacemi jsou zejména:
 • Obchodní tajemství, které zahrnuje jakékoliv obchodní či technické informace, které nejsou obecně známy a dále také interní metody, předpisy, nebo pracovní postupy.
 • Seznamy zákazníků nebo jakékoliv jiné databáze obsahující osobní údaje a využívané pro obchodní činnost firmy AZ-Reko®.
 • Jakékoliv informace o způsobech zabezpečení, bezpečnostních opatřeních nebo metodách kontroly, a to včetně počítačových systémů.
 • Jakékoliv informace o obchodní strategii, včetně dokumentace pro řízení kontinuity.
Tuto mlčenlivost zachovává Spolupracovník i po skončení spolupráce nebo ukončení obchodního vztahu.
Spoluracovník je povinen dodržovat pravidla informační bezpečnosti sloužící k ochraně informačních systému proti neoprávněnému přístupu, použití, vyzrazení, ztrátě nebo zničení.


ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Spoluracovník se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt zájmů se zájmy Firmy AZ-Reko®. Ukončí činnosti v obchodních společnostech, jejichž činnost je v rozporu se zájmy Firmy AZ-Reko®, zejména pokud se jedná o obchodní společnosti, které jsou součástí konkurenčního prostředí Firmy AZ-Reko®. Další výdělečnou činnost může spoluracovník vykonávat pouze v tom případě, že časová dotace nebo jiné požadavky na tuto činnost neznemožňují spoluracovníkovi řádný výkon jeho pracovních povinností vůči Firmě AZ-Reko®.
 1. Spoluracovník nesmí dosahovat finančního prospěchu či jiných výhod svých nebo osob blízkých na úkor Firmy AZ-Reko®. Takovým prospěchem je míněno zejména jakékoliv neoprávněné cenové zvýhodnění při nákupu zboží nebo služeb, se kterými Firma AZ-Reko® obchoduje ve prospěch spoluracovníka, nebo osoby jemu blízké.
 2. Spoluracovník se vyvaruje případů a situacím, kdy by mohl být jakkoliv osobně nebo finančně zainteresován v zájmech konkurentů nebo dodavatelů Firmy AZ-Reko®. Spoluracovník zejména nesmí poskytnout žádnému z dodavatelů preferenční nebo jiné zvýhodnění, které není v souladu s vnitřními předpisy Firmy AZ-Reko®, ani takové zvýhodnění od dodavatele přijmout. Každý Spoluracovník je povinen neprodleně uvědomit svého nadřízeného v případě, že by po něm některý z dodavatelů takové zvýhodnění požadoval.
ZÁKAZ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ POSTAVENÍ
Firma AZ-Reko® netoleruje žádnou formu přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce. Nepřijímá ani neposkytuje žádné mimořádné výhody nebo pobídky jakéhokoliv druhu. Bez ohledu na to, zda osoba nabízející nebo požadující pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru. Příjímání nebo požadování úplatků či jejich zprostředkování pro jiného, jakož i jakákoliv jiná činnost podporující nebo tolerující vznik korupčního prostředí, je zcela nepřípustná. 
V návaznosti na výše uvedené nesmí žádný spoluracovník Firmy AZ-Reko®:
 • Nabízet, slíbit nebo odsouhlasit jakoukoliv platbu nebo věcné plnění jakékoliv osobě, ať už přímo nebo nepřímo, s cílem ovlivnit tuto osobu tak, aby nekonala v souladu se zákonem, opominula své zákonné povinnosti, zneužila své pozice nebo poskytla nepřiměřené plnění nebo jinou nezákonnou výhodu spoluracovníkovi, Firmě AZ-Reko® nebo jakékoliv třetí straně.
 • Požadovat ani přijímat jakékoliv dary, platby, služby nebo výhody, které byly nabídnuty s cílem ovlivnit obchodní vztah s Firmou AZ-Reko®, nebo které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit obchodní nebo jiné pracovní rozhodnutí spoluracovníka ve prospěch nabízejícího.
 • Využít svého postavení k přijímání nebo vyžadování jakýchkoliv neoprávněných finančních či věcných výhod.
 • Využívat dobrého jména Firmy AZ-Reko® k prosazení svých soukromých zájmů.
KOREKTNÍ VZTAHY NA PRACOVIŠTI
Firma AZ-Reko® si je dobře vědoma skutečnosti, že produktivní a pozitivní pracovní prostředí je důležitou součástí firemní kultury a důležitým předpokladem pro dosahování nejlepších pracovních výsledků. Pracovní prostředí pak z velké části tvoří mezilidské vztahy na pracovišti. Každý spoluracovník je proto povinen jednat v souladu s následujícími vnitřními zásadami Firmy AZ-Reko®:
 • Jakákoliv forma diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku nebo jiného faktoru je na pracovišti vyloučena.
 • Jakákoliv forma šikany je na pracovišti vyloučena.
 • Jakákoliv forma fyzického násilí je na pracovišti vyloučena.
 • V rámci neformálního pracovního prostředí si všichni Pracovníci tykají nezávisle na věku, pracovním zařazení nebo postavení.
 • Všichni Pracovníci dodržují obecná pravidla slušného chování, jednají navzájem vždy zdvořile a se vzájemným respektem.
 • Případné názorové rozdíly jsou řešeny vždy věcně a konstruktivně.
KOREKTNÍ VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY I OBCHODNÍMI PARTNERY
Spoluracovník Firmy AZ-Reko® uplatňuje zdvořilý, vstřícný, korektní a profesionální přístup ke všem zákazníkům a obchodním partnerům. Všechna obchodní jednání a výběrová řízení musí být vždy vedena slušně a podle kritérií nejlepšího obchodního zájmu Firmy AZ-Reko®, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodnění, plynoucího z osobních motivů spoluracovníka.
 1. Spolupracovník poskytuje zákazníkovi vždy úplné, pravdivé a nezkreslené informace o zboží a službách, které jsou předmětem obchodního jednání. Dbá na to, aby podmínky obchodního vztahu byly pro zákazníka transparentní a srozumitelné.
 2. Stejná pravidla se uplatňují při řešení reklamací a stížností. Spoluracovník vždy řeší situaci profesionálně a nepředpojatě. Seznámí zákazníka se všemi pravidly a postupy při řešení reklamace a stížnosti a má vždy na zřeteli obchodní cíle Firmy AZ-Reko®.
 

© Copyright AZ-Reko®